• Splátky sú splatné najneskôr 15. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol úver poskytnutý.
  • Odporúčame postupovať podľa informácii, ktoré zasielame v úvodnom liste spolu so zmluvnou dokumentáciou, kde sú uvedené platobné údaje.
  • Platobné údaje pre úhradu Vašich mesačných splátok nájdete aj tu.