• Správa nezávislého auditora a účtovná závierka Cofidis a.s. za rok 2016