Odklad splátok

Odklad splátok


Na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 uvádzame nasledovné informácie:

Vážený klient,

v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie máte možnosť požiadať o odklad splátok Vášho úveru až na 9 mesiacov.

Ak aj vy zvažujete odklad splátok, pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie, aby ste sa, napriek ťažkej situácii, vedeli správne rozhodnúť.

Zákon stanovuje, že počas odkladu sa váš úver úročí a o tieto úroky sa v konečnom dôsledku predraží.
 

Kedy treba zvažovať odklad splátok?


Odklad splátok treba zvážiť najmä ak:
 
 • ste v dôsledku pandémie prišli o väčšinu svojho príjmu a
 • nemáte vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu (vo výške vášho 4-mesačného príjmu)
 • v dôsledku pandémie, predpokladáte výpadok financií na dlhšie obdobie
 • poberáte dávky (nemocenské/sociálne) ako náhradu príjmu a ich výška vám nepostačuje na pokrytie splátok úverov
   

O koľko sa môže váš úver predražiť?


Pre lepšie pochopenie, uvádzame reprezentatívny príklad pri výške úveru 10 000 EUR:

Klientov aktuálny zostatok bezúčelového úveru je 9 332 EUR, zostávajúca doba splatnosti je 64 mesiacov, úroková sadzba 9,0 % p. a., a mesačná splátka pred odkladom splátok je 184,15 EUR.

Klient požiadal o dobu odkladu splátok na 9 mesiacov, čím sa mu navýšila zostávajúca splatnosť o 9 mesiacov: splátka úveru ostane nezmenená, teda 184,15 EUR, splátka odložených úrokov bude na zostávajúcich 64 mesiacov 9,84 EUR mesačne. Po skončení odkladu bude klient platiť 184,15 EUR + 9,84 EUR zvyšných 64 mesiacov. Celkovo sa úver predraží o výšku splátky odložených úrokov v sume 629,96 EUR.

 

Ako môžete požiadať o odklad splátok?


Ak ste zvážili všetky dôsledky odkladu splátok, stačí ak:
 
 • vyplníte žiadosť – ktorú netreba podpisovať
 • žiadosť sa nachádza v závere stránky
 • zašlete nám ju emailom na odklad@cofidis.sk
 • počkajte na odpoveď

Klientom odpovedáme priebežne, na spracovanie žiadosti však zo zákona máme stanovených 30 dní.


Môžete zrušiť schválený odklad splátok?
 

Ak sa vaša situácia zmenila a už viac nemáte záujem o odklad svojich splátok, stačí ak:
 
 • vyplníte žiadosť - ktorú netreba podpisovať
 • žiadosť sa nachádza v závere stránky
 • zašlete nám ju emialom na odklad@cofidis.sk
 • počkajte na odpoveď

Klientom odpovedáme priebežne, na spracovanie žiadosti však zo zákona máme stanovených 30 dní.


V prípade otázok sme Vám k dispozícii počas pracovných dní od 08:00 do 18:00 na kontaktom emaile: kontakt@cofidis.sk alebo nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.
 

 

Podmienky podania žiadosti o odklad splátok a jeho povolenia:


A. SPOTREBITEĽ
 
 • o odklad splátok toho istého úveru môžete požiadať počas obdobia pandémie najviac jedenkrát
 • o odklad splátok môžete požiadať len počas trvania pandémie
 • o odklad splátok môže požiadať dlžník aj spoludlžník
 • odklad Vám nemusí byť povolený v prípade ak: i. ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, ii. k 29. februáru 2020 ste boli v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom nami poskytnutom úvere, iii. ste ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu, iv. žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená, v. žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru
 • žiadosť o odklad splátok môžete podať v listinnej podobe alebo elektronicky na emailovú adresu: odklad@cofidis.sk. Žiadosť o odklad splátok Vám odporúčame podávať elektronicky
 • o výsledku posúdenia žiadosti o odklad splátok Vás budeme informovať do 30 dní od doručenia žiadosti o odklad splátok. Ak Vám oznámenie o výsledku posúdenia Vašej žiadosti o odklad splátok nebude doručené v stanovenej lehote, odklad splátok sa považuje za povolený. V prípade, ak Vás požiadame o doplnenie neúplnej žiadosti o odklad splátok, odo dňa doručenia našej žiadosti o doplnenie až do dňa, kedy nám bude doručené doplnenie žiadosti z Vašej strany, lehota na doručenie výsledku posúdenia neplynie
 • ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru
 • podanie žiadosti o odklad splátok rovnako ako povolenie odkladu splátok nie je spoplatnené
 • povolenie odkladu splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje Vašu kreditnú kvalitu - platí len pre odklady, o ktoré bolo požiadané do 31.3.2021
 • o výške a spôsobe úhrady úrokov za obdobie povoleného odkladu splátok Vás budeme informovať
 • ak Vám bol schválený odklad splátok a Vaša finančná situácia sa zmenila a želáte si Váš úver ďalej splácať, o tejto situácii nás prosím vopred informujte. Oznámením Vášho záujmu začať splácať úver sa ukončí odklad splátok
 • ak spolu so splátkou úveru uhrádzate aj platbu za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o úvere, v prípade povolenia odkladu splátok Vás o spôsobe úhrady a výške tejto platby budeme informovať

B. FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ, MALÝ ZAMESTNÁVATEĽ
 
 • o odklad splátok toho istého úveru môžete požiadať počas obdobia pandémie najviac jedenkrát
 • o odklad splátok môžete požiadať len počas trvania pandémie
 • odklad Vám nemusí byť povolený v prípade ak: i. ste v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiadate odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok, ii. k 29. februáru 2020 ste boli v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom nami poskytnutom úvere, iii. ste ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu, iv. žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená, v. žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru
 • žiadosť o odklad splátok môžete podať v listinnej podobe alebo elektronicky na emailovú adresu: odklad@cofidis.sk. Žiadosť o odklad splátok Vám odporúčame podávať elektronicky
 • o výsledku posúdenia žiadosti o odklad splátok Vás budeme informovať do 30 dní od doručenia žiadosti o odklad splátok. Ak Vám oznámenie o výsledku posúdenia Vašej žiadosti o odklad splátok nebude doručené v stanovenej lehote, odklad splátok sa považuje za povolený. V prípade, ak Vás požiadame o doplnenie neúplnej žiadosti o odklad splátok, odo dňa doručenia našej žiadosti o doplnenie až do dňa, kedy nám bude doručené doplnenie žiadosti z Vašej strany, lehota na doručenie výsledku posúdenia neplynie
 • ak ste neuhradili splátku úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splátok, odkladá sa aj splatnosť tejto splátky úveru a obdobie odkladu splátok začína plynúť dňom splatnosti tejto splátky úveru
 • podanie žiadosti o odklad splátok rovnako ako povolenie odkladu splátok nie je spoplatnené
 • povolenie odkladu splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje Vašu kreditnú kvalitu - platí len pre odklady, o ktoré bolo požiadané do 31.3.2021
 • o výške a spôsobe úhrady úrokov za obdobie povoleného odkladu splátok Vás budeme informovať
 • ak Vám bol schválený odklad splátok a Vaša finančná situácia sa zmenila a želáte si Váš úver ďalej splácať, o zrušenie odkladu splátok ste povinný požiadať na základe osobitnej žiadosti
 

Dôsledky odkladu splátok:


A. SPOTREBITEĽ

! Pred podaním žiadosti o odklad splátok, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
 
 • Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr
 • Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov)
 • Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami dohodneme, o čom budete informovaní dodatočne
 • Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, budeme Vás informovať o ďalšom postupe pri jej platbe
 • Za tento odklad splátok od Vás nebudeme požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty
 • Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na Váš podnet

B. FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ, MALÝ ZAMESTNÁVATEĽ

! Pred podaním žiadosti o odklad splátok, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:
 
 • Odklad splácania úveru neznamená odpustenie splácania úveru. Povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr
 • Odklad splácania úveru sa povolí na požadovaný počet mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov)
 • Váš úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí
 • Za tento odklad splácania úveru od Vás nebudeme požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty
 • Aj, ak sa povolí odklad splácania úveru, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť za podmienok určených zmluvou o úvere; pre ukončenie odkladu splácania úveru ste povinný zaslať žiadosť o tomto ukončení
  

Žiadosť o zrušenie odkladu splátok:

 

Dokumenty