• Auditorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky za rok 2014